Zbigniew Ziobro

i

Autor: Tomasz Golla/SUPER EXPRESS Zbigniew Ziobro

NADCHODZĄ ZMIANY?

Ziobro chce nastawiać przeciwko sobie rodziny?! Kontrowersyjny pomysł może wywołać burzę

2022-10-24 9:24

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro uważa, że jeśli osoba chcąca dokonać korekty płci ma małżonka lub dzieci, to powinni oni występować w sprawie sądowej. W takich sprawach - zdaniem PG - powinien również uczestniczyć prokurator.

Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło we wrześniu zagadnienie prawne dot. korekty płci przedstawione przez Prokuratora Generalnego. 24 października Polska Agencja Prasowa opublikowała depeszę, w której opisała uzasadnienie podpisane przez zastępcę PG prok. Roberta Hernanda. 

"Zarówno przepisy Konstytucji RP, jak i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozwalają bez żadnej wątpliwości stwierdzić, że małżeństwem może być jedynie związek mężczyzny i kobiety. Charakter prawny zawartego przez transseksualistę związku małżeńskiego oraz istota więzi łączących nierozwiedzionych małżonków nakazują nie tylko opowiedzieć się za koniecznością udziału nierozwiedzionego małżonka transseksualisty po stronie pozwanej, ale wręcz za niedopuszczalnością uwzględnienia takiego powództwa o ustalenie lub zmianę płci metrykalnej" - zaznaczył PG w uzasadnieniu swojego pytania złożonego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego.

Jak dodano, w sytuacji przyjęcia odmiennej wykładni "w razie uwzględnienia takiego pozwu z dniem następującym po dacie uprawomocnienia się wyroku doszłoby bowiem do niedopuszczalnego z mocy prawa usankcjonowania w obrocie prawnym małżeństwa dwóch osób tej samej płci".

Rozbieżne wyroki Sądu Najwyższego. PG chce wydania uchwały rozstrzygającej problem 

Zagadnienie prawne w tej sprawie PG złożył w związku z rozbieżnością w wyrokach Sądu Najwyższego, jaka w ciągu ostatnich lat zaznaczyła się w takich sprawach. Zasadniczo przyjmuje się, że w sprawach o ustalenie lub zmianę płci metrykalnej legitymację procesową mają rodzice powoda, ewentualnie zaś - jeśli już nie żyją - kurator ustanowiony przez sąd.

Prawo rodziców do uczestnictwa w takich sprawach jest wyprowadzane z tego, że są oni wpisani w akcie urodzenia powoda, zaś orzeczenie sądu stanowi podstawę do ujawnienia zmiany płci w tym akcie.

Jednak już w latach 90. - jak pisze PG - w orzeczeniach SN "dostrzeżono, że zmiana płci jednego człowieka nie jest zdarzeniem dotyczącym wyłącznie dóbr osobistych tej osoby, a fakt ten ma doniosłe znaczenie dla prawa stanu i dóbr osobistych innych osób, np. małżonka, dzieci". Zbliżone stanowisko SN zaprezentował w wyroku z 2013 r. Tymczasem - jak wskazał PG - w wyroku z 2019 r. SN wskazał, że w takiej sprawie legitymację procesową mają wyłącznie rodzice powoda.

W związku z tym PG uznał, iż "wskazane okoliczności pozwalają stwierdzić, że w orzecznictwie SN ujawniły się rozbieżności co do wykładni przepisów prawa", co uzasadnia zajęcie się przez SN zagadnieniem prawnym dotyczącym tej kwestii i wydanie uchwały rozstrzygającej ten problem.

Osoby transpłciowe będą musiały pozywać współmałżonków i dzieci? Co z obecnością prokuratora?

Zdaniem PG "ewentualny pozew jednego z rodziców dziecka o ustalenie albo zmianę płci metrykalnej nie pozostaje obojętnym na relacje rodzinne i ich charakter prawny".

W uzasadnieniu pytania do SN wskazano bowiem, że małżonek osoby wnoszącej o zmianę płci "nie może zostać zaskoczony nagłym ujawnieniem przez współmałżonka własnej, odmiennej od deklarowanej wcześniej i znanej mu, tożsamości płciowej oraz dopiero z odpowiedniej korespondencji urzędowej dowiadywać się, że pozostaje w związku małżeńskim z osobą tej samej płci".

"Podobnie posiadanie dzieci nakazuje każdemu z rodziców roztropne podejście do własnych planów, w tym związanych ze zmianą płci i i również uwzględnienie wpływu tej okoliczności na więzi łączące tego rodzica z dzieckiem" - dodano w tym uzasadnieniu.

Jak zaznaczył PG, nawet w przypadku przyjęcia założenia, że istnieją okoliczności wskazujące na ograniczenie grupy osób występujących w takich sprawach, to "i tak żyjący i nierozwiedziony małżonek oraz małoletnie dzieci transseksualisty posiadają silniejszą legitymację do występowania po stronie biernej, niż żyjący rodzice powoda".

Jednocześnie PG zaznaczył, że "dobro osobiste strony powodowej w takiej sprawie, tj. transseksualisty, może zatem pozostawać w konflikcie z dobrem osobistym nierozwiedzionego małżonka i dzieci powoda, jakim jest więź rodzinna łącząca członków rodziny (prawo do niezakłóconego życia rodzinnego)".

Ponadto w uzasadnieniu pytania do SN oceniono, że wyroki wydawane w takich sprawach mają "doniosłe znaczenie prawne". "Można zatem założyć, że w sprawach z powództwa transseksualisty o ustalenie albo zmianę płci metrykalnej również powinien uczestniczyć prokurator" - podkreślono.

Dlatego, zdaniem PG, sądy w takich sprawach powinny stosować przepis Kodeksu postępowania cywilnego mówiący, że "sąd zawiadamia prokuratora o każdej sprawie, w której udział jego uważa za potrzebny".

Jak wynika z informacji na stronie SN, sprawą tego zagadnienia, które zostało już we wrześniu br. zarejestrowane w Izbie Cywilnej, ma zająć się skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Na razie nie ma wyznaczonego terminu rozpatrzenia tego zagadnienia prawnego.

Express Biedrzyckiej - prof. Marcin Matczak: Ziobro chce całkowitego skażenia systemu sądownictwa
Sonda
Czy Zbigniew Ziobro powinien być jednocześnie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym?