TVP

i

Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS

Film "Reset"

SDP broni TVP i filmu "Reset"! Dziennikarze wydali oświadczenie

2023-06-13 18:53

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zdecydowanie wspiera twórców serialu dokumentalnego o nazwie "Reset", dziennikarza Michała Rachonia i historyka dr hab. Sławomira Cenckiewicza, w ich prawie do przedstawiania własnej wizji problematyki relacji między Rosją a państwami Zachodnimi, w tym Polską, tak jak została przedstawiona w emitowanym w TVP serialu dokumentalnym "Reset". Postulaty usunięcia swoich wypowiedzi z zrealizowanego filmu oraz żądania usunięcia archiwalnych nagrań z Internetu są formą cenzury i sprzeczne z realizacją zasady wolności słowa w demokratycznym państwie.

CMWP SDP przypomina, że zdobywanie informacji oraz przekazywanie jej odbiorcom stanowi podstawowe zadanie dziennikarzy. Dlatego zarówno przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jak i praktyka funkcjonowania środków masowego komunikowania, muszą gwarantować legalną przestrzeń dla działania dziennikarzy i mediów. W przypadku emitowanego serialu dokumentalnego "Reset", twórcy, dziennikarz Michał Rachoń i historyk dr hab. Sławomir Cenckiewicz, ujawnili nieznane dokumenty i fakty dotyczące tzw. polsko-rosyjskiego resetu lat 2007–2014. W odpowiedzi na negatywne oceny filmu oraz żądania usunięcia wypowiedzi, twórcy opublikowali oświadczenie, protestując przeciwko próbom cenzurowania swojego dzieła i podtrzymując przedstawione w nim twierdzenia. Dodatkowo, zapewnili, że są gotowi opublikować całą nagraną rozmowę oraz poprzedzającą ją korespondencję, która dowodzi, że żądający usunięcia swoich wypowiedzi z filmu byli świadomi tematyki i zainteresowań autorów filmu.

CMWP SDP zapewnia twórców serialu dokumentalnego "Reset" o swoim pełnym wsparciu oraz broni ich prawa do przedstawiania autorskiej wersji przedstawianych zdarzeń. Autorzy filmu działali w obronie społecznie uzasadnionego interesu i wypełnili obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych. Ta staranność i rzetelność przejawiają się w prawidłowej weryfikacji opublikowanego materiału. W związku z tym, CMWP SDP zapowiada wsparcie dziennikarzy oraz udzielenie im nieodpłatnej pomocy prawnej, jeśli taka potrzeba zaistnieje.

CMWP SDP przypomina, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowi, iż Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice. Natomiast w myśl artykułu 19 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych: Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.

Sonda
Interesujesz się polityką?
Express Biedrzyckiej - płk Andrzej KRUCZYŃSKI